Index Librorum Prohibitorum (1559)

L’Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum) fu un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558 per opera della Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione (o Sant’Uffizio), sotto Paolo IV. Ebbe diverse versioni e fu soppresso solo nel1966 con la fine dell’inquisizione romana sostituita dalla congregazione per la dottrina della fede, secondo quanto sancito dal Concilio Vaticano II.

Index Librorum Prohibitorum

Index of Prohibited Books
from the
Roman Office of the Inquisition, 1559

Each of the alphabetical listings have the following 3 categories:


Auctores quorum libri & fcripta omnia prohibentur.
(All books or writings by an author prohibited.)

Certorum auctorum Libri prohibiti.
(Specific books by an author prohibited)

Libri prohibiti ab incerti nominis auctorib. compofiti.
or
Auctorú incerti nominis libri prohibiti.
(Prohibited books of uncertain authorship.)

Index
librorum
prohibitorum
.
1559

INDEX
AVCTORVM
ET LIBRORVM,
QVI  AB  OFFICIO
S. Rom.  & vniuerfalis inquifi-
tionis caueri ab omnibus & fin-
gulis in vniuerfa Chriftiana Re
publica mandantur, fub cenfu-
ris contra legentes, vel tenen-
tes libros prohibitos in bulla,
quæ lecta eft in cœna Do-
mini, expresfis & fub
alijs pœnis in de
creto eiufdem
facri officij
conten-
tis.

R O M AE.
EX  OFFICINA
Saluiana.  XV.
Menf.  Feb.
1 5 5 9.

FACSIMILE FROM THE ORIGINAL IN THE HOUGHTON LIBRARY CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, 1980

TENOR   PROHIBITIONIS  EX decreto S. Rom. & vniuerfalisinquifitionis.

Niuerfis Chrifti Fidelibus cuiufcúq; ftatus, gradus,   ordinis,  cõditionis aut  dignitatis fint, & ubiuis  terrarum  agant, fub cenfuris,  & pœnis in Bulla cœnæ Domini, & in Decretis Sacrofancti Lateranen. Concilij ex preffis, necnon fub pœna fufpitionis hærefis, priuationis omni um graduum, officiorum, & beneficiorum quæcúq; habuerint, & ad ea ipfa, atq; ad alia omnia officia, & beneficia in perpetuú inhabilitationis, & perpetuæ in famiæ, & fub alijs pœnis noftro arbitrio  infligendis, diftrictè præcipimus, & mandamus, ne quis in pofterum audeat; fcribere, edere, imprimere, vel imprimi facere, vendere, emere, mutuo, dono, vel  quouis alio prætextu dare, accipere, publicè, vel occultè retinere  apud  fe,  vel  quomodo libet  aliter  feruare, vel feruari facere librum, vel  fcriptú  aliquod eorum,  quæ  in hoc indice Sacri Officij notata funt,  fiue quafcun que alias confcriptiones, quas labe aliqua cuiufuis hærefisref per fas effe, vel ab hæreticis prodijffe  compertum  erit. Quicunque obedire neglexerit, vel  eiufmodi libros, & fcripta quæcunque habuerit, poft  præfentis notitiá Decreti,  quomodocunque  habitam, quamprimúm poterit, Ordiuarijs locorum, feu  hæreticæ prauitatis  inquifitoribus, aut eorum Vicarijs,  five ab Officio S. Rom.  &  Vniuerfalis inquifitionis deputatis fideliter, & re ipfa non præfentauerit, vel omni ftudio,  &  diligentia  non curauerit præfentari, in prædictas excommunicationis latæ fententiæ  cenfuras, pœnasque alias ipfo facto incurrat.

Die  30. Decéb.  1559.  præ fatæ literæ affixæ, & publicatæ fuerunt   ad  valuas  Bafilicæ principis Apoftolorum de Vrbe, Palatij fanctiflimæ inquifitionis, & in acie campi Floræ, dimiffis inibi illarum copijs affixis per nos Triphonem Vitorellum, & Honofrium Montagul S. D.
N. Papæ Curfores.

I N D E X    A L P H A-

betico   ordine   diftinctus eft. insingulis etiam  alphabeti  elementis  triplex  feries feruatur.

I

n primis monina, vel cognomina difponuntur eorum, qui præ cæteris, & tanquã ex profeffo erraffe depræhenfi funt, ac ideo vniuerfæ ipforum confcriptiones, cuiufcunque argumenti fint, omninò prohibentur. His fuccendunt nomina, fiue cognomina certorum quorundam auctorum, quorum libri aliqui, ea ratione reijciútur, quòd vel ad hærefim, vel ad aliquod præftigio impietatia genus, vel omnio ad intollerabiles errores fubindè allicere, fatis expertum eft.
Poftremo loco redactæ funs infcriptiones librorum, qui vs plurimùm ab incerti nominis hæreticis conficti, pefti lentisfimis doctrinis refperfi funt.

A V C T O R E S
quorum  libri  &   fcripta omnia, & quæcunq; fub eorum,  vel  fub  fequacium ipforú nomine, vel  cognomine  cõfcripta  aut  edita  funt,  vel in pofterum  confcribentur,  fiue  edentur,  etiam  fi  nil  penitus contra Religioné,  vel  de   Religione differant, in vniuerfumprohibentur.

A

Bydenus Corallus. aliás Huldrychus Huttenus.
Achilles Pryminius Gaffarus.
Adamus Siberus.
Adolphus Clarembach.
Albertus Brandeburgen.
Albertus Draco.
Alexander Alexius Scotus.
Almaricus.
Alphonfus Aemili’ chemnicen.
Ambrofius Blaurerus.
Ambrofius Interbocen.
Ambrofius Moiban’ Vratiflaui.
Andreas Althameri.
Andreas Bõdefteí caroloftadi’.
Andreas Cratander.
Andreas Dietherus.
Andreas Fabricius chemnicen.
Andreas Fricius Modreuius.

Andreas Hipperius.
Andreas Knopen.
Andreas Mufculus.
Andreas Ofiander.
Angelus Odonus.
Antonius Angelus.
Antonius Brucciolus.
Antonius Coruinus.
Antonius Halieus.
Aretius Felinus.
Aricus.
Arnoldus Montanij
Arnold’de Villa noun Catalan’
Arfatius Schoffer.
Arturus Britannus.
Auguftinus Mainardus Pedemõtanus.

Certorum auct. Libri prohibiti.

Adriani Barlandi liber felectas quafdam  Epiftolas Erafmi Rot. continens.
Aeneæ Syluij cõmétaria de actis & geftis concilij Bafileen.
Alphonfi Henriquez  defenfio pro Erafmo contra  Edoardú Læum, & contra facultaté Theologicã Vniuerfitatus Parifien.
Andræ Corui liber de Chirõ.
Aloyfij Tanfilli carmina.
Annibalis Raimondi Veron. liber infcriptus, Opera della antica & honorata fcienza di Nomãdia, o Nomãtia. Item de Geomantia, & de Chiromantia.
Antonij Francifci Doni Literæ.
Antonij Reuclini Exegefis dictionum in Pfal.
Antonij de Rofellis Aretini Tractatus de poteftate Imperatoris, & Papæ, & de concilijs.
Auguftini de Roma Nazareni Archiepifcopi Tractatus de Sacraméto diuinitatis Iefu Chrifti, & Ecclefiæ. Item Tractatus de Chrifto capite, & eius inclyto principatu. Item Tractatus de charitate Chrifti circa ele ctos, & de eius infinito amore

Libri prohibiti ab
incerti nominis auctorib. compofiti.

Acta Comitiorum Auguftæ & Haganoæ.
Acta in Cõuentu Ratifponenfi.
Acta cum Protesftantibus Francofurti.
Acta Nurembergæ. vz Ofiandrifmus.
Acta Synodi Bernen.

Actiões duæ Secretarij Põtificij.
Admonitio miniftrorum verbi Argentinenfium.
Aequitatis difcusfio fuper confilio delectorum cardin. &c.
Alchimia Purgatorij.
Alchoranus Francifcanorum.
Alchoranus Mahometis, Bafileæ impreffus.
Alphabetum Chriftianum.
Amica, & humilis, & deuota admonitio.
Anatomia excufa Marcpurgij p Eucharium ceruicornum.
Anatomia della Meffa.
Annotationes in acta Concilij Tridentini.
Annotationes i Chronica Abb. Vrfpergen.
Anonymi cuiufdá liber de repuguantia doctrinæ Chriftianæ.
Apologia Confesfionis Auguftanæ.
Apologia de doctrina Valdéfiú.
Apologia Græcorum de igne Purgatorio.
Apologi. &c.
Argyrophiliacis, feu Thefaurerij Epiftola.
Articuli Anabaptiftarú Saxon.
Articuli Anabaptiftarum Morauiæ.
Articuli à facultate Theologica Parifien. determinati fuper materijs fidei noftræ hodie cõtro uerfis cum antidoto.
Articuli  nouorum  Vuormaciæ Euangeliftarum.
Articuli  xlvij.  plebis  Francofor.
Auguftanæ  Confesfionis  Ecclefiarum caufæ, quarte & amplexæ fint, & retinendam ducant fuam doctrinam.

Auctores quorum
libri & fcripta oía
prohibentur.

B

Althafar Hiebmaier.
Balthafar Lafius.
Balthafar Pacimontanus.
Baptifta Lafdemius.
Bartholomæus Conformi.
Bartholomæus Bernardi.
Bartholomæus Vuefthemerus.
Bafilius Groningenfis, aliás Vuefelus.
Beatus Rhenanus.
Benedictus Scurmegiftus.
Berchtoldus Hallerus.
Bernardinus Ochinus Senen.
Bernardus Rotmanus.
Bernardus Zieglerus.

Bilibaldus Birkaimerus.
Billicanus Theobaldus.
Blaurerus Ambrogius.
Bucerus Martinus.
Bugenhagius Pomeranus.
Bullingerus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Baptiftæ Cremen. opera omnia.
Bartholomæ Coclitis Anaftafis chiromátiæ ac Phyfionomiæ
Bartholomæ Ianoes lib. de aduentu Antichifti.
Benonis lib. de vita Hildebrádi
Berengarij opera.
Bernardini Thomitani expofitio fuper Matthæum.
Bernæ Francifici carmina omnia
Bertrami liber de corpore & ságuine Chrifti.
Boccatij Decades, feu Nouellæ centum. quæ hactenus cum intollerabilibus erroribus ipreffæ funt, & quæ in pofterú cum eifdem erroribus imprimétur.
Brunonis Heidelij Querfurden fis Poematum libri feptem.

Auctorú incerti no
minis lib. prohibiti.

Belial fiue de confolatione peccatorum.
Beneficium Chrifti.
Bernenfis Difputatio.
Bernenfis Reformatio contra Miffam.
Breuis & compendiofa inftructio de Religione Chriftiana.
Breuis tractatus ad oé i Chrifti anam libertatem maleuolos.
Breuis Paftorum ifagoge.

Auctores quorum
libri & fcripta omnia prohibentur.

C

C

Aelius Horatus Curio.
Caelius fecundus Curio.
Caluinus.
Capito Vuolphangus.
Caroloftadius.
Carolus Molinæus.
Cafpar cruciger.
Cafpar Peucerus Budisfinus.
Cafparus Tauberus.
Caffander Brugenfis.
Charieus cogelius.
Chriftianus Beyer.
Chriftianus Lotichius Heffus.
Chriftophorus Clarius.
Chriftophor’ corner’ ex Fagis.

Chriftophorus Frofcouérus.
Chriftophorus Hegendorphin’.
Chriftophorus Hoffman.
Chriftophorus Melhoferus.
Chriftophorus Thrafibulus.
Claudius Taurinenfis.
Clemens Maroth.
Conradus clauferus.
Conradus cordatus.
Conradus Dafypodius.
Conradus Gefnerus.
Conradus Lagus.
Conradus Lycoftenes.
Conradus Pelicanus.
Conradus Schreck.
Conradus Somius.
Cõradus Treune de Fridefleué.
Cornelius Agrippa.
Crato Milius.
Cyprianus Leouitius.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Capricci del Bottaio, di Gi anbattifta Gelli.
Chumanni Elinfpachij de Tabernis montanis Chronologia ex facris literis.
Cyri Theodori Podromi Epigrammata.
Claudij Senarclæui hiftoria de morte Ioannis Diazij.

Auctorú incerti no
minis lib. prohibiti.

Capita fidei Chriftianæ contra Papam, & portas inferorum.
Capo finto.
Carontis & Mercurij Dialogi.
Catalogus Papæ & Mofis.
Catalogus teftium veritatis ex fanctis Patrib.
Catechismus Ecclefiæ Argentoratenfis.
Catechifmus Tubicen.
Catechifmus pro Ecclefia Vuir tembergen.
Catechifmus cui titulus, Qual maniera.
Catechifmus maior & minor.
Catechifmo, cioe Formulario per inftituire & ammaelftrar’ i fanciulli ne la Religiõe Chriftiana, fatto a modo di Dialogo.
Catechifmus paruus pro pueris in fcholis nuper auctus.
Catechifmus fup Euang. Mar.
Catechifmus, fiue Symboli ex pofitio.
Catechifis puerorum in fide, literis. & morib.
Caufæ quare Synodum indictã il Ro. Pont. Pau. III. recufarint    Principes, Status, & Ciuitates Imperij profitentes puram, &    Catholicam doctrinam.
Centum & quattuordecim fententiæ Patrum de officio vero rem rectorum Ecclefiæ.
Centum grauamina, &c.
Chriftiana inftitutio.
Chriftianæ fcholæ Epygramma tum libri duo, ex varijs Poetis    excerpti.
Chriftianæ  iuuentutis crepúdia.
Chriftiana refponfio miniftrorú Euágel. Bafileæ, cur Mifiá, &c.
Ciuitatis Magdeburgen. publicatio literarum ad omnes Chrifti fideles, anno MDL.
Clauicula Slomonis.
Collatio Diuinorum, & Papalium canonum.
Collectanea demonftrationum ex Prophetis, Apoftolis, & Doctoribus Ecclefiæ, quòd Spirit’ fanct’ à folo Patre procedit.
Colloquium cochlæ, & Luteri.
Colloquium  Marcpurgenfe.
Colloquium Vuormatiæ inftitu tum anno. 1540.
Comitia Spiræ, & Vuormatiæ.
Commentaria Germ. in Cornelium Tacitum.
Commentarius de Angelo Melanchtonis.
Commentarius in priorem Timothei Epiftolam á viro fummæ pietatis confcriptus.
Comediæ, & Tragædiæ aliquos ex veteri Taftamento.
Comœdiæ fup queftioné, quæ è maior cõfolatio moriétis, &c.
Conciliabulum Theologicorú aduerfus Bonarum literarum    ftudiofos, &c.
Concilium Pifanum.
Conciones de decem præceptis Dominicis.
Concordant. Græcæ noui Teft.
Concordantiæ Principum nationis Germaniæ, de aftutijs    Chriftianorum.
Confesfio fidei Auguftanæ.
Confesfio fidei Baronum, & Nobilium Boemiæ.
Confesfio Saxonica.
Confesfio Vuirtembergen.
Confutatio determinationis Doctorum Parifien. contra Martinum Luterum.
Confutatio vnius & viginti propofitionum de differentia Legis & Euangelij.
Congregatio, fiue Collection infignium concordantiarum Bibl. Coptis Chriftianus.

Configlio d’alcuni Vefcoui cõgregati in Bologna.
Contra regulam Minoriarum, & vniuerfas perditionis fectas.
Contra fanctos Zeylleyften.
Conuentus Auguftenfis.
Copia d’una lettera fcritta alli 4 di Gennaio M D L.
Cordigeræ nauis conflagration, Dialogus.
Cymbalum mundi.

Auctores quorum
libri & fcripta om-
nia prohibentur.

D

D

Auid Georgi’ ex Delphis.
Dauid Peiferus Lypfius.
Defiderius Erafmus Roterodamus cum vniuerfis Commentarijs, Annotationibus, Scholijs, Dialogis, Epiftolis, Cenfuris, Verfionibus, Libris, & fcriptis fuis, etiam fi nil penitus con    tra Religionem, vel de Religione contineant.
Didimus Fauentinus.
Diethelmus Cellarius.
Dionyfius Melander.
Dominicus caramanius.

Dominicus Melguicius.
Durandus de Baldach.
Dulcinus Nouarien.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Dantis Monarchia.
Dauidis Chytræi liber de auctoritate, & certitudine Chriftianæ doctrinæ, ac ratione difcendi Theologiam.

Auctorú incerti no
minis lib. prohibiti quorú tituli funt.

Declaratione del Giubileo.
Decretum Nurembergenfe editum an. 1523.
Defenfio pro Zuinglio.
Defenfio aduerfus axioma Catholicum. i. criminationé Roberti Epifcopi Abrincen.
Dialogi di Mercurio & Caróte.
Dialogi aduerfus Ioáné Eckiú.
Dialogus de Doctria Chriftiáa.
Dialogus de morte Iulij I I. Papæ, fiue Iulius.
Dialogus Karftans & Regelliás.
Dialogus Murnarus Leuiathan.
Dialogus obfcurorú virorú, in quo tres colloquútur Theol.
Dialogus Paradoxos, quo Romani Pontificis Orator, vná  cum eo qui eft. &c.
Dialogus Orat. Pontificis Rom. & illus qui eft Ponfiici à con   fesfionibus. &c.
Difcorfi fopra i Fioretti di S. Francefco.
Difordine della Chiefa.
Difputatio Badenfis.
Difputatio Bernenfis.
Difputatio Gronicen. cum duabus Epiftolis.
Difputatio inter clericum, & Militem, fuper poteftate Prælatis Ecclefiæ atque Principibus terrarum commifla.
Difputatio Lypfica inter Martinum & Emferum.
Diurnale Romanú impreffum Lugduni in ædib. Filiberti Rolleti & Bartholomæi Freni.
Doctrina vetus & noua.
Doctrina verisfima fumpta à. c. 4. Epift. ad Rom. vt confolentur afflictæ confcientiæ.
Dragale locorum communium.
Due lettere d’ vn Cortiggiano, nelle quali fi dimoftra che la Fede, &c.
Duæ difput. Heffordianæ Langi & Nauclerij.

Auctores quorum
libri & fcripta omnia prohibentur.

E

E

Obanus Heffus.
Erafmus Alberus.
Erafmus Benedictus Silefius.
Erafmus Ebnerus.
Erafmus Fabrieus.           (chfius.
Erafmus Ofualdus       Screktenfu
Erafmus Rotembucher.
Erafmus Sarcerius.
Erardius Sneppius.
Euritius Cordus.
Eutichius Mió, qui & Mufculus.

Auctorum incerti
nominis libri
prohibiti.

Elementa Chriftiana ad inftituendos pueros &c.
Enarrationes Epift. & Euang.
Enchiridion Chriftianifmi.
Enchiridion piarú precationú.
Epigrammatum libri duo Chriftianæ fectæ ex varijs Chriftianis poetis decerpti.

Epiftola apologetica ad finceriores Chriftianifmi fectatores  per Phryfiam Orientalem &c.
Epift. Chriftiana de cœna Dñi.
Epiftola de nó Apoftolicis quorundam moribus qui in Apoftolorum fe &c.
Epiftolæ piæ & Chriftianæ.
Epiftola fancto Virico adfcript.
Epiftola de magiftirs Louanien.
Epiftola miniftri cuiusdam verbi Dei de Ecclefia, clauibus, Sacramentis, veraqi miniftrorum fpiritus electione.
Epiftola directa ad pauperem & mendicam Ecclefiam Lutera
Epift. & præfatio in Decalogum.
Epift. ad Timoth. Comment.
Epitome Ecclefiæ renouatæ.
Epitome belli Papiftarum contra Germaniam atq; patriam ipfam Cæf. Carolo v. Duce.
Epitome decem Præceptorum, prout quemque chriftianú cognofcere decet.
Epit. refponfionis ad Mar. Lut.
Efdræ, Lamentationes Petri.
Efpofitione della Oration del Signore in vulgare, compofta per vu Padre non nominato.
Euagelicæ conciones.
Euangelium æternum.
Euangelium Pafalli.

Exameron Dei opus.
Expofitio Symboli Apoftolorú Oration. Domin. Præcept. &c.

Auctores quorú li
bri, & fcripta omnia prohibentur.

F

Abritius Capito.
Firmianus Chlorus, qui & Viretus.
Fœlicianus de Ciuitella.
Fœlix Malleolus Tigurinus.
Fœlix Manzius.
Francifcus Bettus.
Francifcus Cotta Lembrugius.
Francifcus Enzinas.
Francifcus Kolbius.
Francifcus Lambertus.
Francifcus Lamperti.
Francifcus Lifmaninus.
Francifcus Niger Baffanen.
Francifcus Portus.
Francifcus Stancarus.
Fridericus à Dinhein.
Fridericus Iacob.
Fridericus Myconius.
Fridericus à Than.
Fridolinus Brombach.
Fridolinus Lindouerus.

Furfterus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Francifci Balduini I.C. Conftantinus Magnus, fiue de Conftátini Imp. legibus Ecclefiafticis, atq; ciuilibus comment.
Francifci Bernæ poemata Italic.
Francifci Franchini liber infcriptus Poemata.
Francifci Trachelæi Statij Propedeumata Oratoria.
Francifci Zebarellæ lib. de Schifmate, atq; eiufdem libri præfationes Artentinæ impreffæ.
Friderici Fregofij tractatus de Oratione, de Iuftificatione, de Fide & operibus, & Præfatio in Epiftolam D. Pauli ad Ro.
Friderici Furij Ceriolani Valétini Bononia, fiue de libris facris in vernaculam linguá conuertendis.

Incertorum auct. libri Prohibiti.

Farrago concordantiarum infignium totius Bibliæ.
Fafciculus rerú expetendarum & fugiendarum.

Forma della Orationi Ecclefiaftiche, & il modo d’ aminiftrari facramenti, & di celebrare il S. matrimonio.
Francifci nocturna apparitio.
Fundamentú malorum & bonorum operum.

Auctores quorum
libri & fcripta omnia prohibentur.

G

G

Alafius.
Gafpar Bruschius Egranus.
Gafpar Churrerus.
Gafpar Cruciger.
Gafpar Cretterus.
Gafpar Hedio.
Gafpar Heldelinus.
Gafpar Hubertinus.
Gafpar Megander Tigurinus.
Gafpar Rodulphus.
Gafpar Schuuenkfeldrus.
Georgius Aemilius Mansfeldé
Georgius Agricola.
Georgius Batthenheimer.
Georgius Fabricius Chemnicen.
Georgius Maior.
Georgius Perferer.
Georgius Ioachimus Rheticus.
B

Georgius Rorarius.
Georgius Sabinus.
Georgius Spalatinus.
Georgius Volger.
Gerardus Geldenhauri’ Nouio magus.
Gerardus Liftrius’.
Gerardus Lorichius.
Gerardus Segarelli Pergamen.
Gilbertus Cognatus Nozeren’.
Gondiffaluus.
Gorcianus.
Gregorius Bruck.
Gregorius Cafellius.
Gregorius Giraldus.
Gryneus.
Gualterus Tigurinus.
Gulielmus Aurifex.
Gulielmus Farellus.
Gulielmus Gnaphæus Hagien.
Gulielmus Poftellus Barenton.
Gulielmus de S. Amore.
Gulielmus Sartoris.
Gulielmus Taylous Anglus.
Gulielmus Tindalus.

Certorum auct. libri prohibiti.

Gaudentij Taruifini Nomantia Geomantia, Chiromantia.
Gaufridi de Monte elcto Tractat’ fup materia cócilij Bafil.

Georgij Cafiandri Hymni Ec.
Gratiadei de Monte fancto Epiftolæ piæ & Chriftianæ.
Gryphij precationes Dominic.
Gulielmi Ocham opus nonaginta dierum. Item Dialogi, & fcripta omnia contra Ioá. xxij.

Incertorum auct. libri Prohibiti.

Geographia vniuerfalis.
Geomantiæ libri omnes.
Germanicæ nationis Lamentat.
Giuditio fopra le lettere di xiij huomini, ftampate nel’ anno 1555.

Auctores quorum
libri & fcripta omnia prohibentur.

H

H

Adrianus Iunius’.
Hartmannus Beyer.
Hartmannus Palatinus I. C.
Heberus.
Hedio.
Heliodorus Alexiacus.
Helias Pandochæus.
Helius Eobanus Hefius.
Henricus viij. Anglus.
B2

Henricus Bomius.
Henricus Bullingerus.
Háricus Cornelius Agrippa.
Henricus ab Einfidel.
Henricus ab Eppendorff.
Henricus Glareanus Heluitius.
Henricus Lupulus.
Henricus Pantaleon.
Henricus Scotus.
Henricus Sudphanue.
Henricus Tolofanus.
Henricus Vtingerus.
Henricus Vuelpius Lingen.
Henricus Bodius.
Hermannus Bonnus.
Hermannus Bufchi’ Pafiphilus.
Hermannus Heffus.
Hermannus Kiffuuick.
Hermannus Italus.
Hermannus Lufcus.
Hetzerus.
Hieronymus Baffunus.
Hieronymus Galathæus.
Hieronymus Cato Pifaurien.
Hieronymus Marius.
Hieronymus de Praga.
Hieronymus Sauonen.
Hieronymus Schiurpff.
Hieronymus Vicellerius Fribur.
Hieronymus Vuolfius.
Hiob Gaft.

Hippinus.
Hortenfius Tranquillus, aliás
Hieremias, aliás Landus.
Hugo Latimerus.
Huldrychus Encauftius.
Huldrych’ Hatheu’, fiue de Vt
Huldrychus Mutius Huguuald’
Huldrychus Zuinglius Toggius.

Certorum auct. libri prohibiti.

Henrici Bebelij Iuftingen Facetiæ, Inftitutio puerorum, Triúphus Veneris.
Hieronymi Gebuileri lib, de Sacrilegio. Item Exhortation ad facram communionem.
Hieronymi Mesfii difcurfus, Prouerbia & Pronoftica.
Hieronymi Sauonarolæ Ferrari en. In Exodum Sermo primus    incipiens: Domine quid multiplicati, &c. Item Sermo fecúdus    incipiens: Effendo noi, &c. Item Sermo tertius fuper In exito If-
rael &c. Item Sermo vi. in illud,
Quantó magis opprimebat eos
&c. Item Sermo x in illud, Cla-
mor ergo filiorum Ifrael &c. I-
tem Sermo xij. in illud, Refpon
dens Moyfesait &c. Item Ser-
mo XX. in illud Pfalm. Palpebræ
B3

eius. interrogant filios hom. &c.
Ité Exhortatio habita ad popu
lú incipiés, Hauédo fi à fare &c.
Item in Cõcionibus per totum
annum, concio vij. fuper Ruth,
cuius initium eft, Il lume natu-
rale de la raggione &c.
Item í Cõcionibus fuper Amos
& Zachariam Concio sih. in il.
lud, Audite verbum hoc vaccæ
pingues &c.
Item in Iob, Concio xiiij. incipi
ens, Beatus vir qui corripitur á
Domino &c.
Item in Ezechielé, Sermo xxi. in
illud, Dixit Dominus, Audite
me tranfire per mediam ciuita-
tem &c. Item Sermo xxxij. in il
lud, Et poft omnes abominatio
nes tuas &c. Item Sermo xli. in
illud, Et factus eft fermo D. & c.
Item Cócio tertia, in Octaua E-
piphaniæ incipiens, Ecce gladi-
us Domini &c.
Ité liber infcriptus, Dialogo de
la verità.
Hirenæi Tripolitani Aphorifmi
ex Ambrofio. Auguft. Lactan.
Hippophili Melágæi Theologiæ
compédium. Item Expofitio in
Euangelium D. Matthæi.
Hugonis Vualdi Epiftolæ.

Incertorum auct. li
Prohibiti.

Henrici Quarti Cæf. vita.
Hiftoria de morte Ioannes Dia
zij Hifpani, qué frater eius ger
manus interfecit.
Hiftoria de German. origine.
Hiftoria de ijs, quæ Ioanni Hufs
in Cõftátien. cócilio euenerút.
Hydromantiæ ars, & fcripta oía.

Auctores quorum
libri & fcripta omnia prohibentur.

I

I

Acobus Bedrot’ Pludétinus.
Iacobus Hallis.
Iacobus Imelius.
Iacobus Iufti.
Iacobus Kautius.
Iacobus Kungius.
Iacobus Micyllus.
Iacob. Mifnéfis, aliás Iacobellus.
Iacobus Mylichius.
Iacobus Otherus.
Iacobus Præpofitus.
Iacobus Schegkius.
Iacobus Schenck.
B 4

Iacobus Straufz.
Iacobus Zieglerus.
Ianus Cornatius.
Iafparus Bigel.
Ioachimus Camerarius.
Ioachimus Iesherus.
Ioachimus Morlinus.
Ioachimus Vadianus.
Ioachimus Vueftphalus.
Ioannes Aepinus.
Ioannes Agricola Iflebius.
Ioannes Alarco.
Ioannes Aleyfius Pafchalis.
Ioannes Apellus Norimbergen.
Ioannes Aftoe Anglus.
Ioannes Afuuarbij.
Ioannes Athenafius Veluanus.
Ioannes Auene Rubequen.
Ioannes Baliftarius.
Ioannes Baptifta Pifcatorius.
Ioannes Blafius.
Ioannes Brentius.
Ioannes Brifmannus.
Ioannes Bugenhagius Pomerá.
Ioannes Caluinus.
Ioannes Cápanus fiue Cápéfis.
Ioannes Cannerius.
Ioannes Carion.
Ioannes Caftellanus.
Ioannes Cheyferfpergenfis.
Ioannes Comander.
Ioannes Cofminius.

Ioannes Czaphko.
Ioannes Decanus Patauien.
Ioannes Denkius.
Ioannes Diazius.
Ioannes Doelfchi’ Veltkirché
Ioannes Draco, fiue Draconites
Ioannes Entomius.
Ioannes Foxus.
Ioannes Frác. Cotta Léburgius.
Ioannes Firfius Tigurinus.
Ioannes Frederus.
Ioannes Frith, Londin.
Ioannes Functius Norimbergé
Ioannes Gaftius Brifacen.
Ioannes Gigas Northufianus.
Ioannes Girardus.
Ioannes Grelus.
Ioannes Hallerus Tigurinus.
Ioannes Hanerus.
Ioannes Hartungus.
Ioannes Herold Acropolita.
Ioannes Heffus.
Ioannes Heruagius.
Ioannes Honburgius.
Ioannes Hoperus Anglus.
Ioannes Hoft.
Ioannes Hufchinus.
Ioannes Hofpinianus Steinanus.
Ioannes Huff.
Ioannes Hufirus.
Ioannes Huttichus.
Ioannes de Indagine.
B 5

Ioannes Keyferfpergius.
Ioannes Knoblouchus.
Ioannes á Lasko Polonus.
Ioannes Lathman.
Ioannes Leonardus Sertorius.
Ioannes á Leydis.
Ioannes Licaula.
Ioannes Lonicerus.
Ioannes de Lukauuetz.
Ioannes Mantelius.
Ioannes Mardeley.
Ioannes Marcellus Regiomout.
Ioannes Marpachius.
Ioannes Matter.
Ioannes le Mayere.
Ioannes Meyer.
Ioannes Montolonius.
Ioannes Muchkius.
Ioannes Oecolampadius.
Ioannes Oldencaftel Angelus.
Ioannes Oldendorpius.
Ioannes Oporinus.
Ioannes Pfeffinger.
Ioannes Philonius Dugo.
Ioannes Philologus.
Ioannes Piftorius á Vuorden.
Ioannes Pollicarius Cygnæus.
Ioannes Polius Vueftphalus.
Ioannes Pomeranus.
Ioannes Poftellus.
Ioannes Pupperus Gochianus.
Ioannes Purpurei.
Ioannes Puruei Anglus.

Ioannes Przibram.
Ioannes Rhellicanus Tigurinus.
Ioannes Rhodophanta.
Ioannes Ribittus.
Ioannes Rihelius.
Ioannes Riuius Atthendorien.
Ioannes de Rochefort.
Ioannes de Rochefana.
Ioannes Rogors Anglus.
Ioannes Sagittarius Burdegalen.
Ioannes Sapidus.
Ioannes Sartoris.
Ioannes Schneppius.
Ioannes Schonerus Caroloftad.
Ioannes Schopher.
Ioannes Secerius.
Ioannes Sleidanus.
Ioannes Spangenbergius.
Ioannes Spinus.
Ioannes Splendianus.
Ioannes Staupitius.
Ioannes Stigelius.
Ioannes Stolfius.
Ioannes Stuck.
Ioannes Sturmius.
Ioannes Stumpf.
Ioannes Tzapko.
Ioannes Valdefius.
Ioannes Vannius.
Ioa. Veltkirchius, fiue Velcurio.
Ioannes Vijck.
Ioannes de Vueffalia.
Ioannes Vuiclephus.

Ioá. Vitiliagius, qui & Brent.
Ioá. Vuillebrochius Dátifcanu.
Ioá. Vuolphius Tigurinus.
Ioannes de Vuorde.
Ioannes Zuickius.
Iob. Gaft.
Iodocus Coch, fiue Coccus, qui
&iuftus Ionas.
Ioducus Vuillichius.
Ionas, qui & Iodocus Cocus.
Ionas Philologus.
Iofephus Grumpeck.
Iofephus Clug.
Iofias Sinilerus.
Iflebius.
Iulius Cæfar. P.
Iulius Mediolanen. Apoftata.
Iulius Dominicus Caramanius.
Iuftes Menius Ifenaten.
Iuftus Ionas, feu Iodocus Coch.
vel Cocus.
Iuftus Velfius.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Iacobi Almain liber contra Tho
mam de Vio.
Iacobi Bophart de ftudio litera
rum, & iuuentute erudiéda lib.
Iacobi Brunfuuicenfis Catheche
fis puerilis.
Iacobi á Burgund. Apologia ad Carolum Cæfarem.
Iacobi Fabri Comment. in Euan
gelia. Item in Epift. D. Pauli. Ité
in Epift. Canonica. Item de tri
bus Magdalenis Item in Pfalm.
Iacobi Ottheri Sermones. Item
fpeculum fatuorum.
Iacob. Schæpperi Tremoniái Mo
nomachia Dauidis & Goliæ.
Ioachimi Abbatis liber cõtra Pe-
trum Lombar.
Ioachimi Tingelbergen. opera
omnia Geomátiæ, & cuicfuis ge
neris Diuinationis.
Ioannis Baptiftæ Gelli liber in-
fcriptus, Caprici del Bottaio.
Ioannis de Barro libri & fcripta
omnia Magicæ artis.
Ioannis Boccacij lib. infcrip. Cen
to nouelle, quer’ il Decamero-
ne.     Vide Boccacij.
Ioannis Cafæ poemata.
Ioá. Cufpiniani lib. infcrip. Imp.
& Cæf. viæ cum imaginib. ad
viuam effigiem expreffis.
Ioannis Fabricij Motani Poema-
to omnia.
Ioannis Gertophij Recriminatio
aduerfus Edoardú Læú Anglú.
Ioánis Lubicenfis de Antichrifti
aduentu, & de Meffia Iudæorú.
Ioannis Mahufij Aldernaden.
Epitome Annotationum Erafmi in nouum Teftamentum.
Ioánis Pici Carthufien. Paraphrafes, & Annotationes in pfalm.
Ioannis Reuclini Speculum oculare, De verbo mirifico, Ars Cabaliftica.
Ioannis Rhuteni Tabulæ locorú
communiú vtriufq; Teftaméti.
Ioá. Saxonis lib. de Iudicijs aftr.
Ioánis Soteris lib. fiue Epigráma
ta ex barijs auctorib’ collecta.
Ioannis Sutel de terribili exci-
dio Hierofolymitaru.
Ioannis Vunfchelburgenfis de fi
gnis, & miraculis falfis, & de fu-
perftitionibus.
Iuliani Collen. Tractatus de cer
titudine Gratiæ Dei, & falutis
noftræ

Incertorum auct. li
bri Prohibiti.

Imperatorum ac Cæfarum vitæ.
Index Bibliorum impreffus Co-
loniæ in ædibus Quentellianis.
Index vtriufque Teftamenti pe-
nè fimilis indici Bibliorum Ro
berti Stephani.
Inftruction Vifitationis Saxonicæ.
Interpretatio nominú Chaldeor.
Introductio puerorum.
Iulius Dialogus, aliás Aula.

Auctores quorum li
bri, & fcripta omnia
prohibentur.

K

K

Autius.
Knipftro Pomeranus.
Knopper Dellingius.
Kolbius.

Auctores quorum li
bri, & fcripta omnia
prohibentur.

L

L

Actantius Ragnonus.
Ambertus de Nigro Monte.
Laurentius Czoch.
Laurentius Tubbius Pomeran’.
Leonardus Culman.
Leo Iudas.
Lheonartus Fuchfius.
Leonard’ Iacobus Northufianus.
Leonardus Strubin.
Leopoldus Dickius.
Lollardus.
Lucas Loflius.
Lucas Schroteyfen. Rubeaquéfis.

Lucius Herzerus.
Lucius Pifæus.
Ludouicus ab Eberftain.
Ludouicus Hethzer.
Ludouicus Lauaterus.
Lutherus.
Lyfmaninus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Laurentij Vallæ. De falfa donati-
one Conftantini. item de lib. ar
bitrio. Ité Annotationes in No
uú Teftamentú. ité de Volupt.
Lucæ Bettini lib. infcrip. Oracolo
della Renouatióe della Chiefa.
Lælij Capilupi Cento ex Vergil.
Lucæ Guarici Tractatus Aftrolo
gicus I quo agitur de præteritus
multorú hominú accidentibus.
item de Aftrologia iudiciaria.
Luciani Mantuani Annotationes
in Comment. D. Ionnis Chrifo
fto. in Epiftolam ad Rom.
Luciani Samofaté. Dialogi, Mors
Peregrini, & Philopatris.
Ludouici Pulcij Poemata.
Laonici Chalcondyle Athanien
fis, De origine, & rebus geftis.
Turcorú lib. X. Conrado Clau-
ierio interprete.

Incertorum auctor.
libri prohibiti.

Laméntatiões Petri, auctore Efdra
Lamétatio, & quærimõia Miffæ.
Litaniæ Germanorum.
Loci communes de bonis operi-
bus, & de poteftate Ecclefiaftic.
Loca infignia.
Loci infigniores.
Loci omnium ferè capitum Euá
geliorum.
Loci vtriufque Teftamenti.
Lucta Chriftiana.
Ludus Piramidam.
Libellus aureus quód idola, &c.
Liber infcriptus, Abdias de vitis
xij. Apoft.
Liber infcriptus, An ftatui & di-
gnitati Ecclefiafticorum magis
conducat admittere Synodum
Nationalem, piam, & liberam,
quam decernere bello, &c.
Liber infcrip. Auguftini, & Hiero
nymi Theologia.
Lib. infcrip. Alcuni iportanti luo
chi tradotti fuor delle Epiftole
latine di M. Frácefco Petrarca:
&c. contre Sonetti fuoi, & xviij
Stanze del Berna, auanti il xx.
Canto, &c.
Lib. infcrip. Bafilien. Ec. Cur Mif
fam, &c.

Lib. infcrip. Bulla Diaboli, &c.
Lib. infcrip. Capo finto.
Lib. infcrip. Confilium de emen-
danda Ecclefia.
Lib. infcrip. Confilium Pauli III.
datum Imper. in belgis, cú Eu
febij pamphilipia explicatiõe.
Lib. infcrip. Cur Ecclefia quattu-
or Euangelia acceptauit.
Lib. De auctoritate, officio, & po
teftate Paftorú Ecclefiafticorú.
Lib. de Cœna Dominica.
Lib. de Conuentu Haganoen.
Lib. infcrip. De difciplina puero
rum, recteque formandis eorú
ftudijs, & moribus, &c.
Lib infcrip. Dottrina veriffima
tolta dal cap. 4. á Rom. per con
folar le afflitte confcientie.
Lib. De emendatione, & correcti
one ftatus Chriftiani.
Lib. infcrip. Ex vetuftisfimis Or-
thodoxorú patrum libris, &c.
De genuino Euchariftiæ nego-
cij intellectu & vfu, &c.
Lib. De falfa Religione.
Lib. de Fatis Monarchiæ Roma-
næ sóniú, Vaticiniú Efdræ, &c.
Lib. de Gratia & libero eius velo
cique curfu.
Lib. Delle Statue, & imagini, &c.
Lib. infcri la forma della preghie
re Ecclefiaftice con la maniera d’aminiftar’i Sacramenti, & celebrare il matrimonio.
Lib. delle Commisfioni & facultá che Papa Giulio III. ha cato
á M. paolo Odefcalco.
Libri della Ventura.
Lib. Hermetis Magi ad Aristote.
Lib. Decem annullorum, Quat-
tuor fpeculorú, Imaginú Tho-
biæ, Imaginum ptolomæi, Virgi
nalis, Clauicula Salomonis.
Libri Salomonis Magicis fuper-
ftitionibus refertus.
Lib. infcrip. Illuft. & potentiff. Se
natus populique Angliæ fen-
tentia, de eo confilio quòd pau
lus Epifcop. Rom. &c.
Lib. infcrip. Opus Illustriff. & Ex
cellentiff. feu fpectabilis viri Ca
roli Magni, &c. contra Syno-
dú quæ in partibus Græcie pro
adorandis imaginibus ftolidé,
fiue arroganter gefta eft.
Lib. in orationem Dominicam.
Lib. in orationes dominicas falu
berrimæ, & fanctuf. mediatiões
ex. lib. Catholicicorum patrum.
Liber Militantis.
Liber de Prouidentia Dei.
Lib. de Sacerdotio, legibus, & Sa
crificijs papæ, &c.
Liber de vera differentia Regiæ
poteftatis, Ecclefiafticæ.

Liber de vita iuuentutis inftitu-
éda, morib’, & ftudijs corrigéd.
Liber de Vnitate Ecclefiaftica.
Lib. infcrip. Itinerarium Petri per
Clementem.
Liber infcript. Nicodemus de
pasfione Chrifti.
Lib. infcr. lettera di. N. ad uno á-
bafciador di pap. Giulio Terz.
Lib. infc. pontificij Oratoris lega
tio in Cõuentu Norembergen.
Lib. infcri. Pauli IIII. Papæ Rom.
Epiftola confolatoria, & horta
toria ad fuos dilectos filios, &c.
Lib. libelli, & opera vniuerfa, cu-
iufcúq; artis, facultatis, idioma
tis, vel argumenti fint, etiam fi
nullibi de Fide, aut de Relition-
ne differant, quæcunque á qua-
draginta annis citra fine nomi-
ne auctoris, aut imprefforis, aut
temporis, aut loci ipreffa funt.
Lib. & quæcúque pofthac impri-
mentur cum titulo, vel fine ti-
tulo auctoris, imprefforis, tépo
ris, vel loci, fine licétia & appro
batione i fcriptis habita ab Or
dinario, & Inquifitore loci ubi
opus excufum fuerit, feu ab a-
lijs à fancta Sede Apoftolica ad
id, fiue ab Inquifitiorib’ fpeciali
ter deputatis, & fine fide eiufdé
licentiæ, & approbationis in eo

dem libro pariter impreffa.
Libri & Tractatus omnes qui ab
imprefioribus quorúuis libro-
rum hæreticorum hactenus ex-
cufi funt, pro fulpectis habean
tur, & nullatenus vendátur, aut
emantur, aut legantur, aut tene
antur, nifi prius ab Ordinarijs,
unà cú Inquifitoribus, fiue cú
Comiflaijs fanctæ Inquifitiõis
declaratú fit, eos neq; hærefes
aur errores continere, neq; ab
hæriticis compofitos, vel edi-
tos fuiffe, heq; execrabilis me-
moriæ cuiufuis hæretici nomé,
velvllú penit’ veftigiú feruare.
Lib. & Tractat’ oés quicúq; poft
hac vel ab imprefforibus Hære
ticis, vel ab ipforú hæreticorú
libros imprimétib’ excudétur, cu
iufcúq; ifcriptiõis, idiomatis, ar
tis, & argu. fuerint, tâq reiecti,
& omnino prohibiti caueátur.
Libri omnes & Tractatus cuiuf-
cunq; infcriptionis, artis argu-
menti, profesfiones, vel idioma
tis fint, infuper Interpretation-
nes, Verfiones, Commentaria,
Hiftoriæ, Epiftolæ, Carmina,
Dialogi, Apologi, Scholia, & in
vniuerfum prorfus omnia quæ
cunque ab hæreticis compofita
funt. vel in pofterum componé

tur, vel fub hæreticorum nomi
ne, vel nuncupatione, fiue pa-
trocinio inpreimentur, etiam fi
nil prorfus de fide, vel de Reli-
gione contineant.
Libri omnes, & fcripta Chyro-
mantiæ, Phyfionomiæ, Aero-
mátiæ, Geomátiæ, Hydromá
vel Necromátiæ, fiue in quib.
Sortilegia, Veneficia, Auguria,
Atufpcia, Incátatiões, Magicæ
artis vel Aftrologiæ indiciariæ
Diuinationes circa futuros có
tingentes euentus, aut eventuú
fucceffus, fiue fortuitos cafus,
ijs tantum naturalibus obferua
tionibus exceptis, quæ Nauiga-
tionis, Agricolationis, fiue Me-
dicæ artis iuuandæ gratia con-
fcriptæ funt.
Libri omnes Decetis quorum-
cunque Pontificum, vel Con-
ciliorum condemnati.

Auctores quorum
libri, & fcripta om-
nia prohibentur.

M

M

Arcellus Palingenus Stel
latus.

Marcus Antonius Caluinus.
Marcus Antonius Coruinus.
Marcus Cordelius Torgenfis.
Marcus Ephefinus.
Marcus Tilemanus Heshufius.
Marfilius de Padua.
Martiniko.
Martinus borrhaus Stugardian.
Martinus bucerus.
Martinus Frectus.
Martinus Lutherus.
Martinus Meglin.
Martinus Oftermincherus.
Matthæus Alberus.
Matthæus, q & Affartius Scoffer
Matthæus Phylargius.
Matthæus Zellius Keiferfpergé.
Matthæus Zifer.
Mathias Flaccus Illyricus.
Maturinus Corderius.
Maximilianus Maurus.
Melanchton.
Mechior Ambachius.
Mechior Clinch.
Melchior Hofmannus.
Menmon Simon.
Menradus Moltherus.
Michael Cellarius.
Michael de Cefena.
Michael Rotingius.
Michael Seruetus.
Michael fellarius.
Michael Toxita.

Myconius Ofualdus.
Milo Conuerdale Eboracen.
Morlinus.
Muncerus.
Munfterus.
Murnerus.
Mufculus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Marci Antonij Flamminij Para-
phrafes, & Comment. in Ps. Ité
Litteræ, & Carmina omnia.
Marci pagani Carmina.
Maffuccij falernitani Nouellæ.
Merlini Angli liber obfcurarum
prædictionum.

Auctorú incerti nominis lib. prohibiti.

Magicæ artis libri, & fcripta ora.
Maniera di tener ad infeguar’ i figliuoli Chriftiani.
Margarita Theologica.
Matrimonio delli preti, & delle monache.
Medicina animæ.
Medicina animæ pro fanis fimul & ægrotis inftante morte.
Meditationes i Oration. Dom.
Meditationes, & precationes piæ admo admodum vtiles, & neceffariæ pro formádis tùm cõfcientijs, tùm moribus electorum.
Metaphrafes Epiftolarum D. Pauli ad communem Ecclefiarum concordiam.
Methodus in præcipuos fcripturæ diuinæ locos. (duo.
Methodi facræ Scripturæ   Tomi
Microfynodus Norimbergenfis
Miniftrorum verbi Argentinenfium admonito ad miniftros  Helueticos.
Modo di tener nell’ infegnar’, & nel predicar’ al principio della Religione Chriftiana.
Modo, & via breue da confolar queilli che ftanno in pericolo di morte.
Modus folemnis, & autenticus ad inquirendum, &c.

Auctores quorú libri, & fcripta omnia prohibentur.

N

N

Icolaus Amfdorfius.
Nicolaus Balingius.
Nicolaus Barbonius Vandoperanus.
Nicolaus Bryling.
Nicolaus Cabafila.
Nicolaus de Calabria.
Nicolaus Clemangis.
Nicolaus Galecus.
Nicolaus Galafius.
Nicolaus Hereforde Anglus.
Nicolaus Krompach.
Nicolaus Macchiauellus.
Nicolaus de Pelhrzimouu.
Nicolaus Quodus.
Nicolaus Radiuil Palatinus Vuihier.
Nicolaus Ridlæus.
Nicolaus Sceubelius.
Nicolaus Selueccerus.
Nicolaus Storkus.
Nicolaus Vdall Anglus.
Nilus Theffalonicen.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Nicolai Franci Carmina contra pet. Aretinum.
Nicolai Rhodigi Exhortatio ad Germaniam.  Item precationes carmine confcriptæ.
Nicolai de Tudifco Abb. Pan. Tractatus fuper Cõcilio Bafil.
Nicolai Vuinmáni Colymbefes fiue de arte natandi Dialogus

Incertorum auct. libri prohibiti.

Necromatiæ opera, & fcripta omnia.
Notoriæ artis opera.
Nomenclator infignium fcriptorum.
Notæ veræ Ecclefiæ.

Auctores quorú libri, & fcripta omnia prohibentur.

O

O

Ecolampadius.
Ortolphus Marolt Frácus.
Ofiander.
Ofualdus Myconius.
Otho Brunsfelfius.
Otho Cerberus pabergen.
Otho Henricus.
Otho Vinerius.
Otho Vuerdmillerus.
Ottonellus Vida.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Ogerij Dani Fabulæ.
C 2

In Oidij Metmorphofeos li-
bros Commentaria, fiue Enar
rationes allegoricæ, vel tropo-
logicæ.

Incertorum aucto.
libri prohibiti.

Oeconomica Chriftiana.
Onus Ecclefiæ.
Opera diuina della chriftiana
vita. &c.
Optima ratio componendæ Re
ligionis quæ fit.
Opus imperfectum in D. Matth.
Euangelium D. Chrifostomo
falfo attributum.
Orandi modus.
Oratio pro Iulio II. Lugure à quo
dam bene docto, & chriftiano
perfcripta.
Oratiões Dominicales Gryphij.

Auctores quorú libri, & fcripta omnia prohibentur.

P

P

Acimontanus Balthafar.
Paulus Cómodus Britannus.
Paulus Conftantinus Phrygio.
Paulus Dafypodius.

Paulus Eberus.
Paulus ab Eitzen.
Paulus Fagius.
Paulus Ritius Ifraelita.
Pellicanus Conradus.
Petrus Abailardus.
Petrus de Aragonia.
Petrus Artopæus.
Petrus Brubachius.
Petrus Cholinus.
Petrus Drefdenfis.
Petrus Ferrarien.
Petrus Ioan. de Villa Sereiatum.
Petrus de Luna.
Petrus Martyr Vermilius.
Petrus Martyr Verunglius.
Petrus Mifnen.
Petrus Molinæus.
Petrus Olerius.
Petrus Paulus Vergerius.
Petrus Payne Anglus.
Petrus Sebiuilla.
Petrus Similerus.
Petrus Viretus
Petrus Vualdus.
Philippus Melanchton.
Philolethes.
Philolthæus Irenæus Eupolitan’.
Pomeranus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.
C 3

Pauli Dolfcij Pfalterium Græco carmine verfum, cum præfatione Philip. Melanchtonis.
Petri de Abano opera Geomantiæ. Item liber de imaginib. Aftrolog. & de oí genere diunat.
Petri Aretini opera omnia.
Petri Lignæi parabolæ.
Petri Mofellani Protegenfis Pedologia in puerorum vufum cóscripta.
Petri de Virea peregriátio Hier.
Philippi Catti aduerfus Henricú Brunfuuicen.
Poggij Florentini Facetiæ.
Polydori Vergilij de Inuent. rer.
Pomp. Barbæ lib. de fecret. natur.

Incertorum auct. libri Prohibiti.

Paralipomena rerum memorab.
Pafquini, & Marphorij hymnus in Paulum III.
Pafquillus Fagius.
Pafquillus Germanicus.
Pafquillus profcriptus á Tridentino concilio.
Pafquillus femipoeta.
Pafquillorum Tomi duo.
Pafquilli omnes, omnesq; cõfcriptiones in quibus Deo, aut fanctis, aut facramentis, aut Catholicæ Ecclefiæ, & eius cultui, aut Apoftolicæ fedi quomodocú    que detrahatur.
Paffio Martini Lutheri fecundú Marcellum.
Phalarifmus.
Phrafes facræ fcripturæ.
Piæ & Chriftianæ Epiftolæ cuiuidam ferui Iufu Chrifti de Fide,    Operibus & Charitate.
Precationum aliquot, & piarum meditationum Enchiridion.
Precationes Biblicæ.
Precationes Chriftianæ ad imitationem Pfalm.
Precationes Dominicæ Gryphij
Precationes Pfalmorum per loá. Honburgiú latinitate donatæ.
Precedentie alla Apologia della Confesfione Vuirtembergen.
Proceffus Confiftorialis martyrij Ioann. Huff.
Pfalterium Translationis veteris cum noua præfatione Martini Luteri.
Pyromantiæ libri & scriptaoía.

Auctores quorum libri, & fcripta omnia
prohibentur.

C 4

R

R

Abelefius.
Raidenus.
Raimundus Neophitus.
Raphael Mufæus.
Reinhard’ Lorichi’ Hadamari’.
Rhapfodus.
Rhegius Vrbanus.
Rheilicanus Tigurinus.
Ricardus Morifon Anglus.
Ricardus Samson.
Ricardus Tauerner.
Ricard’ Thraci’, de Todyngtõ.
Richardus Vuich.
Robertus Anglus.
Robertus Barnes.
Robertus á Mosham.
Robertus Stephanus.
Rod Gaial.
Rodulphus Baus.
Rodulphus Gualterus Tigurin’.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Raimundi Lulli opera per Gre-
gor. XI. damnata.
Raimundi de Sabunde Theolo
gia naturalis.

Incertorum auct. libri Prohibiti.

Ratio breuis facarú tractandarú Concionum.
Ratio cur qui Confefioné Auguftanam profitentur &c.
Ratio & methodus confolandi periculofe decumbentes &c.
Receptatio omnium figurarum facræ fcripturæ.
Reformatio Ecclefiæ Coronen.
Regis, & Senatus Anglici fententia de Concilio, quod Paulus Epifcopus Romanus Mantuæ futurum fimulauit.
Reftitutionum Doctrinæ, & vitæ Chriftianæ liber per Monafterienfes Anabaptiftas editus.

Auctores quorum libri, & fcripta omnia
prohibentur.

S

S

Apidus Poeta
Scaplerus.
Schneppius.
Sebaldus Hauuenteuterus.
Sebaldus Heyden.
Sebaftianus Caftalio.
Sebaftianus Francus.
Sebaftianus Froschelius.
Sebaftianus Lepufculus.
C 5

Sebaftianus Meyer
Sebaftianus Munfterus.
Servuetus Hyfpanus.
Simon Gryneus.
Simon Heffus.
Simon Sultzerus.
Stanislaus Orichonius Ruthen.
Stephanus Doletus.
Suuenckfeldius.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Serphini Dirmani Apologia pro Baptifta de Crema.
Sigiberti liber contra Papá Gregorium, & contra Epiftolas Pafchalis Papæ.
Stephani vuinctonien, Epifcopi De vera obedientia.

Incertorum auct. libri Prohibiti.

Scripta quædam Papæ, & Monarcharum de Concilio Tridentino &c. (Max.)
Scholia in Epift.  Paul. III. Pont.
Sententiæ pueriles.
Sermones conuiuales.
Sermones de prouidentia Dei.
Similitudinum, & disfimilitudinum liber.

Simpliciff. & breuifi. Cathechifmi Expofitio.
Simplex & fuccinct’ orádi mod’
Simulachri, hiftorie, & figure della morte &c.
Somnium, & vaticinium Efdræ de fatis Monarchiæ Romanæ.
Speculum cœcorum ad cognitionem Euangelicæ veritatis.
Suermenica doctrina.
Summa totius Scripturæ.
Summarium Scripturæ.
Summa in Smaragdum fuper Euangelia, & Epiftolas totius anni, tam feparati, quám vna cú dicto auctore imprefia.
Supplicatio quorumdam apud Heluetios Euangeliftarum ad   Epifcopum Conftantien.
Supputation annorum mundi.
Supplice effortatione di nuouo mandata all’ Inuittiff. Cæf. Carolo v. &c.
Syncrama clarisfimorum virorum, qui halæ counenerunt, fu per verbis in Cœna Domini.
Synodus Marcpurgen.

Auctores quorum libri, & fcripta omnia
prohibentur.
C 6

T

T

Heobaldus Gerthacius Billicanus.
Theodorus Bibliander.
Thomas Blaurerus.
Thomas Cranmerus.
Thomas ab Hofen.
Thomas Muncerus.
Thomas Naogeorgus.
Thomas Platterus.
Thomas Venatorius.
Thomas Vuolfius.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Tanfilli Aloifii Poemata.
Thomitani Expofit. fuper Mat.
Tricasfii Chiromantia.

Incertorú auct. lib.
Prohibiti.

Thalmud Hebræorum, eiufque gloffæ, annotationes, interpretationes, & expofitiones oés.
Themata II4. Bafil. disputata.
Threni Hiermiæ myfticati.
Tractatus ad omnes in Chriftianam libertatem maleuolos.
Tractat’ de redditib’ & Decimis
Tragœdia de libero arbitrio.
Trigamus.

Trilogium pro Cathechiftis.
Troporum Theologicorum.
Turricella.
Tractatus de vera, & pura Eccle
fis, D. Athanafio falfisfimé adfcriptus.
Trattato del Beneficio di Chrifto’.

Auctores quorum libri, & fcripta omnia
prohibentur.

V

V

Adianus Iochimus.
Valerius Anfelmus Ryd.
Valerius Philarcus.
Varemundus Luitholdus.
Vldaricus Zafius I. C.
Velcurio.
Vergerius.
Victor de Bordeus.
Victorinus Strigelius.
Vincentius Obfopæus.
Vitilingius, fiue Brentius.
Viretus Petrus.
Vitus Theodorus.
Vitus Vuinfemius.
Vlricus Studerius.
Vlricus Velenus Minhonien.
Vlricus de Vtten.
Vrbanus Rhegius.
Vuendelinus ab Helbach.

Vuentzeslaus Linck.
Vuefelus, fiue Bafilius Groning.
Vuihelmus Nefenus.
Vuolfangus Fabricius Capito.
Vuolfangus Meufel.
Vuolfangus Mufculus.
Vuolfangus Ruefz.
Vuolfangus Maler.
Vuolfangus Vuiffemburgius.
Vueftphalus Ioachimus.

Certorum auct. lib.
prohibiti.

Vallæ de Libero arbitrio Tractatus, & de falfa donatione Conftanti. Item Annot. in No. Teft.
Viti Amerbachij Antiparadoxa. Item Commentaria in Pythagoræ & Phocilidis Poemata. Ité   Hiftoria de Sacerdotio Iefu Chrifti.

Incertorum auct. libri Prohibiti.

Valdenfium Confesfio, & Apologia fidei ad Vladislaum Regem Vngariæ.
Varia doctorum, piorumque virorum, De corrupto Ecclefiæ ftatu Poemata.
Viridarij fomaium de poteftate

Papæ, & principú fæcularium.
Vifitatio Saxonica; (Lut.
Vitæ Patrú cú præfatione Mart.
Vita & gefta Hildebrandi.
Vitæ Pont. Rom. Vuitenbergæ impreffæ.
Vn brieue modo, qual deue tener ciafcum. Padre.
Vnio disfidentium tripartita.
Vniuerfitatis Vuirtembergen. feria actio apud principé Frider.

X

X

Iftus Betuleus Auguftanus cum omnib. operib. fuis.

Z

Z

Afius
Zellius Key ferfperg. cú
Zuinglius.
omnibus operibus.
B I B L I A  Prohibita.

IBLIA Antuerpiæ impreffa p Antoniú Goinum. 1540.
Biblia Antuerpiæ per Ioanné Steelfiú. 1538.
1 5 4 1. 1 5 4 2.

Biblia Antuerpiæ per Martinú Cæfarem 1 5 3 4.
Biblia Argentorati apud Ioanné Schotum 1 5 3 5.
Biblia Argentorati Græcam apud Vuolfium Cephalæum 1 5 2 6.   cum præfationibus Ioan. Loniceri, & infcriptionib. ac partitionibus libris Bibliorum præfixis.
Biblia Bafileæ per Andreã Cratandrum 1 5 2 6.
Biblia Bafileæ per Frobennium 1 5 2 2. 1 5 3 0. 1 5 3 8.
Biblia Bafileæ cum annotationibus Sebaftiani Munfteri.
Biblia Bafileæ apud Nicolaum Brylingerum 1 5 4 4.
Biblia Lugduni apud Antoniú Vincentium 1 5 4 5. 1 5 5 5.
Biblia Lugduni per Gulielmum Boule 1 5 3 7. 1 5 4 2.
Biblia Lugduni per Henricú Sauoret 1 5 3 6.
Biblia Lugduni apud Hugonem, a Porta 1 5 3 8. 1 5 4 2. 1 5 4 4.
Biblia Lugduni apud Iacobum iunctam 1 5 4 6. 1 5 4 8.
Biblia Lugduni apud hæredes Iacobi Iunctæ 1 5 4 9.
Biblia Lugduni  apud Ioannem Frellonium 1 5 5 1.
Biblia Lugduni apud Ioan. Iunctam 1 5 4 4. 1 5 4 6.

Biblia Lugduni per Scipioné de Gabiano 1 5 3 6.
Biblia Lugduni per Sebaftianú Gryphium 1 5 4 2.
Biblia Lugduni per Theobaldú Paganum 1 5 4 2.
Biblia Parifiis per Frácifcú Gryphium 1 5 4 1. 1 5 4 2.
Biblia Parifiis per Petrum Reynauld 1540.
Biblia Parifiis per Robertú Stephenum 1528. 1532. 1534. 1540. 1545. 1546.
Biblia Sebaftiani Caftalionis.
Biblia Tiguri per C Frofcouerú 1539. 1543.
Biblia Venutijs ad fignum Spei. 1544. 1548.
Biblia Venetijs Ifidori Clarij.
Biblia cum recognitione Martini Luteri.
Biblia vtriufque Teftamenti, cúnoua interpretatione, & copiofisfimis in eam Annotationib. per Rob. Stephanum 1 5 5 7.
Bibliorú Index Coloniæ iprefius, in ædibus Quentellianis. 1 5 2 9. Cum vuniuerfis fimilibus Biblijs vbicunque excufis.
Biblia omnia vulgari idiomate,  Germanico, Gallico, Hyfpanico, Italico, Anglico, fiue Fládrico &c. cõfcripta nullatenus vel imprimi, vellegi, vel teneri poffint abfq; licentia facri Officij S. Rom. Inquifitionis in fcriptis habita.

N O V.  T E S T.

OVVM Teftamentú Antuerpiæ per Ioanné Batman
1 5 4 1.
Nouum Teftamentum per Adrianum de Bergis & Chriftophorum de Remunda & Zeel.
Nouum Teftamentum Lugduni per Balthafar Arnouelles 1 5 4 7.
Nouum Teftamentum Lugduni apud Gulielmum Rouiffium. 1545.
Nouum Teftamentum Lugduni apud Sebaftianum Gryphium 1 5 4 7. 1 5 5 5.
Nouum Teftamentum Lugduni Maximi Theophilia Florentini 1 5 5 1.
Nouum Teftamentum Parifiis, adud Viduá Ma. á Porta 1556.
Nouum Teftamentum Venetiys apud Cominum de Tridino 1 5 4 6.

Nouum Teftamentum Venetijs in officina Francifci Bindoni, & Maphæi Pafini 1 5 3 8.
Nouum Teftamentum cum duplici interpretatione D. Erafmi & Veteris interpretis. Harmonia item Euang. & Indice &c.
Nouum Teftamentum apud Ioannem Crifpinum 1 5 5 5. Cum omnib. fimilibus libris Noui Teftamenti.
Noui Teftamenti libri vulgari idiomate confcripti fine licentia infcriptis habita ab Officio S. Rom. & vniuerfalis Inquifitionis nullatenus vel imprimi, vel teneri posfint.

T Y P O G R A P H I
è quorum officinis di-
uerforum Hereti-
corum opera
prodiere.

Damus Petri Bafilien. impreflor.
Adamus Riueriz.
Andreas Cratander Bafilien. impreffor.

Andreas Gefnerus Tigurin’ impreffor.
Antonius Cauodeus Geneuen. impreffor.
Balthafar Lafius Bafilien. Impr.
Bartholomæus Vuefthemer’ Bafilien. impreffor.
Chriftianus Egonolph’ Marpurgen. & Francofur. impreffor.
Chriftophorus Frofcouerus Tigurinus impreffor.
Crato Mylius Argentorate. impreffor.
Eucharius Ceruicornus Marpurgen. impreffor.
Fredicus Peypus Norimbergé. impreffor.
Francifcus Brucciolus Venet. impreffor.
Francifcus Iacchius Geneué impreffor.
Georgius Machæropeus Argentoraten. impreffor.
Georgius Rauu Vuitebergen. impreffor.
Georgius Vlricher Argentoraten. impreffor.
Georgius Vuachterus Norimbergen. impreffor.
Henricus Petri Bafilien. impreff.
Heruagius impreffor Bafilien.
Hieronymus Curio Bafilien. impreffor.

Iacobus Burgefius Geneuen. impreffor.
Iacobus Cammerlander Argentoraten. impreffor.
Iacobus Gefnerus.
Ioannes Aloyfius Pafchalis.
Ioannes Baptifta Pinerolius.
Ioannes Bebel Bafilien. impreffor.
Ioannes Crato Vuitembergen. impreffor.
Ioannes Geratdus Geneuen. impreffor.
Ioannes Heruagius Argentoraten. impreffor.
Ioannes Knoblouchus Argentoraten. impreffor.
Ioannes Luffe Vuitenbergen. impreffor.
Ioannes Montanus Norimber. gen. impreffor.
Ioannes Oporinus Bafileen. impreffor.
Ioannes Petræius Norimbergen. impreffor.
Ioannes Rihelius Argentoraté. impreffor.
Ioannes Riueriz.
Ioannes Secerius Haganoen. impreffor.
Iofespus Klug Vuitebergen. impreffor.
Laurentius Merlinus Geneuen. impreffor.

Mathias Apriarus Argentoraté. impreffor.
Michael Blum Lypfien. Impref.
Michael Hyngrius Bafilien. impreffor.
Michael martinus Stella Bafilié. impreffor.
Nicolaus brylingerus bafilien. impreffor.
Nicolaus Vuolrab Lypfien. impreffor.
Petrus Scheffer.
Petrus brubachius Franco furté. Haganoé. fiue Halé. impreffor.
Petrus Frentz Halen. impreffor.
Petrus Seitz Vuitbergé. impreffor.
Philippus Vlhardus.
Robertus Stephanus.
Robertus Vuinther Bafilien impreffor.
Rodulphus Vuyffenbachius Tigurinus.
Sigifmundus Grym. Auguftanum impreffor.
Thomas Platterus Bafilien. impreffor.
Thomas Volfus bafilié, impref.
Vlricus Morhardus Tubingen. impreffor.
Vlricus Neuber Norimbergen. impreffor.

Vuindelinus Rihelius Argentoraten. impreffor.
Vuolfius Cephalæus Argentora ten. impreffor.

Libri Tractatus & opera omnia, cuiuf cunque actoris, artis, idiomatis, & argumenti fint, quæ cunque typis, arte, vel induftria prædictorum, & fimilium imprefforú, libros hæreticorumimprimentium, pofthac excufa fuerint, inter      prohibita habeantur.

R O M AE
EX
O F F I C I N A  S A L
V I A N A   C V M   L I –
centia Superio-
ru xv. Menf.
Februarij.
1559.

This pocket edition of the Index librorum prohibitorum (1559) of the Roman Catholic Church was purchased by the Houghton    Library, Harvard  University,  from Helmuth Domizlaff in 1979 with the George L. Lincoln Fund.

300 copies of this facsimile have been printed for distribution  at the  Houghton  Library  on  June  26, 1980,  to  members  of  the Rare Books & Manuscripts of  College  and  Research Libraries, and 300 copies have been printed for sale.

Leave a Comment